Lãi suất gửi tiết kiệm Oceanbank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:17:40 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại Oceanbank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Cuối Kỳ Trả trước Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn 0,20% - - -
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,30% 3,19% - -
2 tháng 3,40% 3,28% 3,39% -
3 tháng 3,50% 3,38% 3,48% -
4 tháng 3,50% 3,38% 3,48% -
5 tháng 3,50% 3,38% 3,47% -
6 tháng 5,30% 5,03% 5,24% -
7 tháng 5,30% 5,03% 5,23% -
8 tháng 5,40% 5,12% 5,31% -
9 tháng 5,40% 5,12% 5,30% -
10 tháng 5,50% 5,21% 5,38% -
11 tháng 5,80% 5,48% 5,66% -
12 tháng 6,10% 5,74% 5,93% 5,96%
13 tháng 6,10% 5,74% - -
15 tháng 6,25% 5,88% - -
18 tháng 6,60% 6,19% 6,30% 6,34%
24 tháng 6,60% 6,19% 6,21% 6,24%
36 tháng 6,60% 6,19% 6,03% 6,06%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất: %/năm

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn 0,20% - -
7 ngày 0,20% - -
14 ngày 0,20% - -
21 ngày 0,20% - -
1 tháng 3,30% - -
2 tháng 3,40% 3,39% -
3 tháng 3,50% 3,48% -
4 tháng 3,50% 3,48% -
5 tháng 3,50% 3,47% -
6 tháng 5,30% 5,24% -
7 tháng 5,30% 5,23% -
8 tháng 5,40% 5,31% -
9 tháng 5,40% 5,30% -
10 tháng 5,50% 5,38% -
11 tháng 5,80% 5,66% -
12 tháng 6,10% 5,93% 5,96%
13 tháng 6,10% - -
15 tháng 6,25% - -
18 tháng 6,60% 6,30% 6,34%
24 tháng 6,60% 6,21% 6,24%
36 tháng 6,60% 6,03% 6,06%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Trả trước Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn 0,00% - - -
7 ngày 0,00% - - -
14 ngày 0,00% - - -
21 ngày 0,00% - - -
1 tháng 0,00% 0,00% - -
2 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
3 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
4 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
5 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
6 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
7 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
8 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
9 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
10 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
11 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
12 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 tháng 0,00% 0,00% - -
15 tháng 0,00% 0,00% - -
18 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương - OceanBank
http://oceanbank.vn/lai-suat.html

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp