Lãi suất gửi tiết kiệm BaoVietBank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật lúc 12:14:49 23/09/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân tại BaoVietBank được cập nhật mới nhất.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0,20% - - -
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,35% - - 3,34%
2 tháng 3,40% - 3,39% 3,38%
3 tháng 3,45% - 3,44% 3,42%
4 tháng 3,50% - 3,48% 3,46%
5 tháng 3,55% - 3,52% 3,49%
6 tháng 5,90% 5,70% 5,68% 5,59%
7 tháng 5,75% - 5,67% 5,56%
8 tháng 5,75% - 5,65% 5,54%
9 tháng 5,80% 5,71% 5,69% 5,56%
10 tháng 5,80% - 5,67% 5,53%
11 tháng 5,80% - 5,66% 5,51%
12 tháng 6,35% 6,19% 6,16% 5,88%
13 tháng 6,50% - 6,37% 6,07%
15 tháng 6,50% 6,36% 6,33% 6,01%
18 tháng 6,50% 6,30% 6,27% 5,92%
24 tháng 6,50% 6,24% 6,21% 5,75%
36 tháng 6,50% 6,06% 6,03% 5,43%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng
7 ngày 0,20% - -
14 ngày 0,20% - -
21 ngày 0,20% - -
1 tháng 3,55% - -
2 tháng 3,60% - 3,59%
3 tháng 3,65% - 3,63%
4 tháng 3,70% - 3,68%
5 tháng 3,75% - 3,72%
6 tháng 6,10% 6,05% 6,02%
7 tháng 5,95% - 5,86%
8 tháng 5,95% - 5,85%
9 tháng 6,00% 5,91% 5,88%
10 tháng 6,00% - 5,87%
11 tháng 6,00% - 5,85%
12 tháng 6,55% 6,48% 6,44%
13 tháng 6,70% - 6,56%
15 tháng 6,70% 6,55% 6,52%
18 tháng 6,70% 6,49% 6,46%
24 tháng 6,70% 6,42% 6,39%
36 tháng 6,70% 6,23% 6,20%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0% - - -
14 ngày 0% - - -
21 ngày 0% - - -
1 tháng 0% - - 0%
2 tháng 0% - 0% 0%
3 tháng 0% - 0% 0%
6 tháng 0% 0% 0% 0%
9 tháng 0% 0% 0% 0%
12 tháng 0% 0% 0% 0%
18 tháng 0% 0% 0% 0%
24 tháng 0% 0% 0% 0%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0% - - -
1 tháng 0% - - 0%
2 tháng 0% - 0% 0%
3 tháng 0% 0% 0% 0%
6 tháng 0% 0% 0% 0%
9 tháng 0% 0% 0% 0%
12 tháng 0% 0% 0% 0%
24 tháng 0% 0% 0% 0%
36 tháng 0% 0% 0% 0%
Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt - BAOVIET Bank.
https://www.baovietbank.vn/vi/lai-suat-tiet-kiem-vnd

Vay tiền Online - Vay Tín Chấp