Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà Khánh Hòa

  • Địa chỉ: Số 71-73, Yersin, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
  • Số điện thoại: 0258 822 364 và 0258 825 978
  • Số Fax: 0258 823 803
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà