Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Trà Vinh

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 27 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Trà Vinh tập trung ở Huyện Càng Long có 5 địa điểm, Huyện Trà Cú có 4 địa điểm, Huyện Cầu Ngang có 4 địa điểm, Huyện Châu Thành có 4 địa điểm, Huyện Duyên Hải có 4 địa điểm, Huyện Tiểu Cần có 3 địa điểm, Huyện Cầu Kè có 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Trà Vinh

Huyện Tiểu Cần
Huyện Tiểu Cần
Huyện Cầu Kè
Huyện Cầu Kè
Huyện Duyên Hải
Huyện Duyên Hải
Huyện Cầu Ngang
Huyện Cầu Ngang
Huyện Cầu Ngang
Huyện Càng Long
Huyện Càng Long
Huyện Châu Thành

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Trà Vinh