Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Lạng Sơn

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank có tổng cộng 34 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Lạng Sơn tập trung ở Thành Phố Lạng Sơn có 6 địa điểm, Huyện Cao Lộc có 5 địa điểm, Huyện Văn Lãng có 4 địa điểm, Huyện Chi Lăng có 3 địa điểm, Huyện Hữu Lũng có 3 địa điểm, Huyện Lộc Bình có 3 địa điểm, Huyện Đình Lập có 2 địa điểm, Huyện Văn Quan có 2 địa điểm, Huyện Bắc Sơn có 2 địa điểm, Huyện Bình Gia có 2 địa điểm, Huyện Tràng Định có 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank Lạng Sơn

Huyện Văn Quan
Huyện Tràng Định
Huyện Đình Lập
Huyện Lộc Bình
Huyện Lộc Bình
Huyện Hữu Lũng
Huyện Hữu Lũng
Huyện Chi Lăng
Huyện Chi Lăng
Huyện Văn Lãng
Huyện Văn Lãng
Huyện Văn Lãng

Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Agribank tại Lạng Sơn

Bình luận