Điểm đặt ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng Citibank Việt Nam có tổng cộng 33 cây ATM được đặt trên 3 quận huyện của TP Hồ Chí Minh. Các cây ATM của Ngân hàng Citibank Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh tập trung ở Quận 121 cây, Quận 26 cây, Quận 56 cây, ...

ATM lớn của Ngân hàng Citibank Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Các cây ATM Ngân hàng Citibank Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh